Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZměna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Paragrafy:   § 147  

§ 147

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb.,
zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,
zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb.,
zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb.,
zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb.,
zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb.
a zákona č. 364/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova "při výkonu rozhodnutí" vkládají
slova "nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu^2b)".

Poznámka pod čarou č. 2b) zní:

"2b) Například zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2b), 2c), 2d) a 2e) se označují jako
poznámky pod čarou č. 2c), 2d), 2e) a 2f), a to včetně odkazů na
poznámky pod čarou.

2. V § 10 písm. e) se za slova "při výkonu rozhodnutí" vkládají slova
", při exekuci".


Exekuční řád ›  ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000059