Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZměna zákona o správě daní a poplatků

Paragrafy:   § 141  

§ 141

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č.
35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č.
315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č.
255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č.
323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č.
91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č.
159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č.
367/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 5 se za slova "v souvislosti s ním dozvěděly" vkládají
slova " ; tato povinnost však nezprošťuje správce daně povinnosti
poskytnout údaje osobě, která prokáže, že je oprávněna tyto údaje
získat podle zvláštního právního předpisu ^3a)".

Poznámka pod čarou č. 3a) zní:

"3a) § 33 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.".

2. V § 73 odst. 3 větě druhé se za slova "též soud" doplňují slova
"nebo soudního exekutora^27a)".

Poznámka pod čarou č. 27a) zní:

"27a) § 35 zákona č. 120/2001 Sb.".


Exekuční řád ›  ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000053