Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - ČÁST - POZNÁMKY 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » ČÁST - POZNÁMKY

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPOZNÁMKY

1

§ 89 odst. 9 trestního zákona.

2

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

3

§ 438 až 450 občanského zákoníku.

3a

§ 265 odst. 2 a 3 občanského soudního řádu.

§ 46 a následující vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní
a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 167 trestního zákona.

5

§ 4 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o
změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
řád), ve znění zákona č. 120/2001 Sb.

6

§ 44 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
zákona č. 120/2001 Sb.

7a

§ 2 odst. 3 písm. h) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

7b

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů.

7c

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

7d

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7e

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),
ve znění pozdějších předpisů.

7f

§ 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

7f

§ 22 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7g

§ 9a zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře
stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.

7h

§ 1 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

7i

§ 42 odst. 3 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se
státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

7j

§ 2 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním
příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpisů.

7k

§ 27 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

8

Zákon č. 82/1998 Sb., ve znění zákona č. 120/2001 Sb.

9

§ 53 občanského soudního řádu.

10

§ 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a
vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

11

§ 112 občanského zákoníku.

12

§ 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
řád).

13

§ 71a až 71c zákona č. 358/1992 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb.

14

§ 12 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15

§ 143a občanského zákoníku.

16

§ 200a až 200d občanského soudního řádu.

16a

Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

16b

§ 11 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního
exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o
podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve
znění vyhlášky č. 233/2004 Sb.

16c

Například § 35 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení
a o výkonu rozhodčích nálezů.

16d

Například § 109 odst. 1 písm. c), § 267 odst. 1 zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

17

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a
zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších
předpisů.

18

§ 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

18

§ 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

18b

Obchodní zákoník.

19

§ 45 a následující vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro
okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.

20

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

20a

§ 274 písm. i) občanského soudního řádu.

20b

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona
č. 322/2006 Sb.

21

§ 66 soudního řádu správního.

22

§ 247 a následující občanského soudního řádu.

23

§ 769 obchodního zákoníku.


Exekuční řád ›  ČÁST - POZNÁMKY

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000277