Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 7 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 7

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 7

(1) Státní dohled nad exekuční činností a nad činností exekutora podle
§ 74 odst. 1 písm. c) a § 76a vykonává Ministerstvo spravedlnosti (dále
jen "ministerstvo"). Ministerstvo provádí státní dohled i na základě
písemných podnětů právnických nebo fyzických osob.

(2) Ministerstvo při výkonu státního dohledu prověřuje zákonnost
postupu soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost a
délku exekučního řízení.

(3) Ministerstvo je při výkonu státního dohledu oprávněno

a) provádět pravidelné kontroly exekutorských úřadů,

b) nahlížet do spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora, pořizovat
si z nich výpisy a kopie,

c) požadovat ve lhůtě, kterou stanoví, písemné vyjádření exekutora k
věci, která je předmětem státního dohledu,

d) požadovat ústní vysvětlení exekutora, popřípadě jeho zaměstnance k
věci, která je předmětem státního dohledu, pokud písemné vyjádření
podle písmene c) není nutné nebo je nedostatečné,

e) vstupovat do prostor exekutorského úřadu po předchozím oznámení
soudnímu exekutorovi nebo jeho zástupci, který je vedením úřadu
pověřen.

(4) Exekutor je povinen ministerstvu při výkonu státního dohledu
poskytnout požadovanou součinnost tím, že

a) zašle ve lhůtě stanovené ministerstvem kopie požadovaných listin,
případně na dobu nezbytně nutnou spis,

b) poskytne písemné vyjádření podle odstavce 3 písm. c),

c) na předvolání se dostaví k podání ústního vysvětlení podle odstavce
3 písm. d).

(5) Komora vykonává dohled nad činností exekutora, nad řízením činnosti
exekutorského úřadu a nad dodržováním povinností stanovených
exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu. Pro výkon dohledu platí
obdobně odstavce 3 a 4.

(6) Státní dohled nad exekuční činností a nad činností podle § 74 odst.
1 písm. c) vykonává rovněž předseda okresního soudu, do jehož obvodu je
exekutor jmenován; jde-li o státní dohled v jednotlivé věci, též
předseda okresního soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce.
Pro výkon státního dohledu předsedou okresního soudu se použijí obdobně
odstavce 2 až 4. Předseda okresního soudu může pověřit výkonem státního
dohledu místopředsedu soudu. Jednotlivými úkony při výkonu státního
dohledu může předseda okresního soudu pověřit vyššího soudního
úředníka.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000084