Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 8d 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 8d

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 8d

(1) Poruší-li Komora opakovaně závažným způsobem povinnost stanovenou
jí zákonem, může ministr rozhodnout o nucené správě Komory. Proti
rozhodnutí o nucené správě nelze podat rozklad. Prvním úkonem v řízení
o zavedení nucené správy může být vydání rozhodnutí o nucené správě
Komory. Ministr může rozhodnutí o nucené správě Komory změnit.

(2) Dnem, kdy rozhodnutí o nucené správě Komory nabude právní moci, se
v rozsahu stanoveném v tomto rozhodnutí pozastavuje výkon funkce orgánů
Komory, vyjma podání žaloby k soudu proti tomuto rozhodnutí.
Rozhodování o věcech náležejících do působnosti orgánů Komory tímto
okamžikem přechází v rozsahu, v němž byl výkon jejich funkce
pozastaven, na ministerstvo. Ministerstvo v těchto věcech jedná jménem
Komory navenek v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o nucené správě
Komory.

(3) Pokud nebyl výkon funkce orgánů Komory pozastaven nebo v rozsahu, v
němž nebyl pozastaven, mohou tyto orgány ve věcech náležejících do
jejich působnosti rozhodovat pouze se souhlasem ministerstva, jinak je
takové rozhodnutí neplatné. Ve věcech, v nichž ministerstvo nejedná
jménem Komory navenek, může Komora činit právní úkony jen se souhlasem
ministerstva, jinak jsou takové právní úkony neplatné. Věta první a
druhá se nevztahují na podání žaloby k soudu proti rozhodnutí o
zavedení nucené správy Komory.

(4) Náklady spojené s výkonem nucené správy hradí ministerstvo.

(5) Nucená správa končí doručením rozhodnutí ministra o jejím ukončení,
nejpozději uplynutím 3 let od jejího zavedení. Na nejbližším jednání
sněmu podá ministerstvo zprávu o výkonu nucené správy a o stavu
hospodaření a majetku Komory.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000090