Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 15 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 15

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 15

(1) Výkon exekutorského úřadu zaniká

a) smrtí exekutora,

b) prohlášením exekutora za mrtvého,

c) odvoláním exekutora,

d) jestliže exekutor pozbyl státní občanství České republiky,

e) jestliže byl exekutor zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla
tato způsobilost omezena,

f) dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo uloženo kárné opatření
odvolání z exekutorského úřadu.

(2) Ministr exekutora odvolá

a) na jeho žádost,

b) jestliže byl exekutor pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s exekuční činností,

c) jestliže exekutor nedoloží Komoře stejnopis nebo ověřenou kopii
smlouvy o pojištění své odpovědnosti za škodu do 30 dnů po svém
jmenování exekutorem nebo zanikne-li jeho pojištění odpovědnosti za
škodu a exekutor jej do 30 dnů neobnoví,

d) jestliže si exekutor do 3 měsíců po složení slibu bez vážných důvodů
neotevře v sídle exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář
a nebude připraven vykonávat exekuční činnost,

e) jestliže soud na návrh ministerstva rozhodl, že exekutor vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu nemůže řádně nejméně po dobu 1 roku vykonávat
exekuční činnost.

(3) Výkon úřadu exekutora se pozastavuje dnem doručení rozhodnutí o
jeho odvolání, nejde-li o odvolání exekutora na jeho žádost.

(4) Ministr zahájí řízení o odvolání exekutora do 1 měsíce ode dne, kdy
mu byla doručena žádost exekutora o odvolání nebo kdy se dozvěděl o
jiném důvodu pro odvolání. Dozví-li se Komora o důvodu pro odvolání
podle odstavce 2 písm. b) až e), je povinna jej ministerstvu neprodleně
oznámit.

(5) Exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl,
převezme neukončené spisy tohoto exekutorského úřadu a provádí dále
exekuční i další činnost. Účastníky řízení o tom informuje a
oprávněného poučí, že může požádat o změnu exekutora. Podíl exekutora,
jemuž zanikl výkon úřadu, popřípadě jeho dědiců na odměně nově
jmenovaného exekutora se určí dohodou. Nebude-li dohoda doručena Komoře
do dvou měsíců od jmenování nového exekutora, rozhodne Komora. Nově
jmenovaný exekutor zajistí předání ukončených spisů, registrů, razítek,
průkazů a pečetidel podle § 103 odst. 1.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000100