Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 20 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 20

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 20

(1) Komora zapíše do seznamu koncipientů na návrh exekutora občana
České republiky, který

a) má plnou způsobilost k právním úkonům,

b) získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké
školy se sídlem v České republice,

c) je bezúhonný,

d) je v pracovním poměru u exekutora.

(2) Zápis do seznamu koncipientů vykoná Komora do 1 měsíce ode dne
doručení návrhu exekutora. Provedení zápisu, jakož i odmítnutí
provedení zápisu oznámí Komora koncipientovi a exekutorovi, u kterého
je koncipient v pracovním poměru.

(3) Ten, kdo nebyl ve stanovené lhůtě zapsán do seznamu koncipientů, a
s jeho souhlasem i exekutor, u kterého je ten, kdo nebyl ve stanovené
lhůtě zapsán do seznamu koncipientů, v pracovním poměru, má právo
domáhat se provedení zápisu návrhem u soudu. Nepodá-li kterákoli z
uvedených osob žalobu do 2 měsíců od doručení oznámení Komory o
odmítnutí provedení zápisu, nejpozději však do 6 měsíců od doručení
návrhu na zápis do seznamu koncipientů Komoře, právo na provedení
zápisu toho, kdo nebyl ve stanovené lhůtě zapsán do seznamu
koncipientů, zaniká.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000105