Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 24 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 24

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 24

(1) Komora na základě písemné žádosti koncipienta zapíše do seznamu
kandidátů toho, kdo

a) je ke dni zápisu zapsán v seznamu koncipientů a u koho nenastal
důvod k jeho vyškrtnutí podle § 22 odst. 1 písm. a) až f),

b) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi,

c) složil exekutorskou zkoušku.

(2) Složení exekutorské zkoušky se musí umožnit každému, kdo splňuje
podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) a b).

(3) Zápis podle odstavce 1 provede Komora do 1 měsíce ode dne doručení
žádosti. Provedení zápisu oznámí Komora kandidátovi a exekutorovi, u
kterého je kandidát v pracovním poměru.

(4) Ten, kdo nebyl ve stanovené lhůtě zapsán do seznamu kandidátů, a s
jeho souhlasem i exekutor, u kterého je ten, kdo nebyl ve stanovené
lhůtě zapsán do seznamu kandidátů, v pracovním poměru, má právo domáhat
se provedení zápisu do seznamu kandidátů návrhem u soudu. Nepodá-li
kterákoli z uvedených osob žalobu do 2 měsíců od doručení oznámení
Komory o odmítnutí provedení zápisu do seznamu kandidátů, nejpozději
však do 6 měsíců od doručení návrhu na zápis do seznamu kandidátů
Komoře, právo na provedení zápisu toho, kdo nebyl ve stanovené lhůtě
zapsán do seznamu kandidátů, zaniká.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000109