Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 29 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 29

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 29

(1) Exekutor je vyloučen z provedení exekuce, jestliže se zřetelem na
jeho poměr k věci, k účastníkům exekučního řízení nebo k jejich
zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.

(2) Důvodem k vyloučení exekutora nejsou okolnosti, které spočívají v
postupu exekutora v exekučním řízení o projednávané věci.

(3) Jakmile se exekutor dozví o skutečnosti, pro kterou je vyloučen,
oznámí ji neprodleně exekučnímu soudu. V řízení může zatím učinit jen
takové úkony, které nesnesou odkladu.

(4) Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě
exekutora; o tom musí být exekutorem poučeni.

(5) Účastník je povinen námitku podjatosti exekutora uplatnit
nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy exekuční soud pověřil exekutora
provedením exekuce; nevěděl-li v této době o pověření exekutora k
provedení exekuce, důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později,
může námitku uplatnit do 5 dnů poté, co se o něm dozvěděl. Později může
námitku podjatosti účastník uplatnit jen tehdy, jestliže nebyl
exekutorem poučen o svém právu vyjádřit se k osobě exekutora. Námitky
povinného k osobě exekutora nemají odkladný účinek.

(6) Námitka podjatosti musí obsahovat označení exekutora a uvedení
okolností, které zakládají důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti,
popřípadě údaj, kdy se o tomto důvodu účastník uplatňující námitku
dozvěděl a jakými důkazy mohou být jeho tvrzení prokázána.

(7) K rozhodnutí o námitce podjatosti předloží exekutor bez odkladu věc
exekučnímu soudu; v řízení může zatím učinit jen takové úkony, které
nesnesou odkladu. To neplatí, byla-li námitka uplatněna nejpozději v
den skončení exekučního řízení či jeho zastavení, nebo tehdy,
uplatnil-li účastník v námitce stejné okolnosti, o nichž bylo exekučním
soudem již rozhodnuto, nebo je-li námitka zjevně opožděná.

(8) O vyloučení exekutora rozhoduje exekuční soud.

(9) Rozhodnutí o vyloučení exekutora se doručí oprávněnému, povinnému a
exekutorovi.

(10) Proti rozhodnutí vydaném v řízení o vyloučení exekutora není
přípustný opravný prostředek.

(11) Jestliže bylo rozhodnuto, že exekutor je vyloučen z provedení
exekuce, v exekuci pokračuje ten exekutor, kterého navrhne oprávněný a
kterého provedením této exekuce pověří exekuční soud; nově pověřený
exekutor rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud vzniklých
nákladech exekuce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000116