Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 31 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 31

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 31

(1) Exekutor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o
nichž se dozvěděl při provádění exekuční nebo další činnosti.

(2) Povinnosti mlčenlivosti může exekutora zprostit orgán Komory, a to
pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných, v nezbytné míře a pro
jednotlivý případ.

(3) Exekutor je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které
se mohou dotýkat oprávněných zájmů účastníků exekučního řízení.
Účastník řízení, jehož oprávněného zájmu se skutečnost dotýká, může
exekutora povinnosti mlčenlivosti o takové skutečnosti zprostit.

(4) Exekutor nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke svému
zaměstnanci, kterého pověřuje provedením jednotlivých úkonů podle
zákona, pokud je tato osoba povinna sama povinnost mlčenlivosti
zachovávat.

(5) Povinností mlčenlivosti není exekutor vázán v rozsahu nezbytném pro
řízení před soudem. Dále není povinností mlčenlivosti vázán v rozsahu
nezbytném pro řízení před jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor
mezi ním a oprávněným nebo povinným nebo jejich právními nástupci, a
pro výkon státního dohledu.

(6) Povinnosti mlčenlivosti se exekutor nemůže dovolat v kárném řízení
podle tohoto zákona.

(7) Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost
překazit spáchání trestného činu. ^4) Porušením povinnosti mlčenlivosti
není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí.

(8) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 trvá i po zániku výkonu
úřadu exekutora.

(9) Povinnost mlčenlivosti v rozsahu stanoveném v odstavcích 1 až 8 se
obdobně vztahuje i na zaměstnance exekutora, na činnost exekutora v
orgánech Komory, rovněž na členy orgánů Komory a její zaměstnance,
jakož i na všechny osoby, které se účastní kárného řízení podle tohoto
zákona. U těchto osob trvá i po skončení jejich pracovního poměru u
exekutora nebo u Komory, popřípadě po skončení jejich funkce v orgánu
Komory.

(10) Porušení povinnosti mlčenlivosti podle předchozích odstavců
zakládá kárnou odpovědnost exekutora a jeho odpovědnost za škodu, která
porušením této povinnosti vznikla.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000118