Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 32 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 32

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 32

(1) Exekutor odpovídá za škodu tomu, komu ji způsobil v souvislosti s
činností podle tohoto zákona. Exekutor odpovídá za škodu i tehdy,
byla-li škoda způsobena při výkonu exekuční nebo další činnosti jeho
zaměstnancem; případná odpovědnost této osoby podle zvláštních předpisů
tím není dotčena.

(2) Exekutor se odpovědnosti podle odstavce 1 zprostí, prokáže-li, že
škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které
lze na něm požadovat.

(3) Odpovědnost státu za škodu podle zvláštního právního předpisu ^5)
tím není dotčena.

Součinnost třetích osobAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000119