Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 33 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 33

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 33

(1) Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány,
notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a
povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost
údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední
činnosti.

(2) Policie České republiky poskytne exekutorovi na jeho žádost ochranu
a součinnost podle zákona o Policii České republiky.

(3) Orgány státní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z
úřední moci jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence
osob nebo jejich majetku nebo vzhledem k předmětu své činnosti vedou
evidenci osob a jejich majetku, jsou povinny oznámit exekutorovi na
jeho písemnou žádost údaje potřebné k provedení exekuce; tuto povinnost
má zejména orgán pověřený vedením katastru nemovitostí, orgán správy
daní, orgán, který vede registr motorových vozidel, orgán správy
sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, komoditní burzy, Burza
cenných papírů a centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení
evidence investičních nástrojů. Pracovník správce daně, orgánu
sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny se nemůže v odpovědi na
písemnou žádost exekutora dovolat povinnosti mlčenlivosti podle
zvláštního právního předpisu. V exekučním řízení má exekutor pro účely
získání dálkového přístupu k počítačovým souborům, v nichž jsou vedeny
údaje katastru nemovitostí, postavení organizační složky státu ^7f ^7f).

(4) Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva,
instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických
peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební
instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatelé platebních
služeb malého rozsahu (dále jen "peněžní ústav"), pojišťovny,
investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry,
penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu, Fond pojištění
vkladů (dále jen "finanční instituce"), notáři, advokáti, fyzické a
právnické osoby jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost
údaje o číslech účtů povinného nebo jeho jiných jedinečných
identifikátorech ^7a), jakož i o jejich stavu a změnách a údaje o
majetku, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech povinného
jimi spravovaných či u nich pro povinného či povinným uschovaných.

(5) Pošta je povinna oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje
potřebné k provedení exekuce, zejména totožnost osob, které si
pronajímají poštovní přihrádky nebo jiná doručovací místa, údaje o
počtu tam došlých zásilek a jejich odesilatelích, úhrn peněžních
prostředků docházejících povinnému poštou nebo do jeho poštovní
přihrádky, totožnost příjemce zásilek poste restante; rovněž je povinna
umožnit exekutorovi tyto údaje získat na poště a správnost údajů
oznámených poštou na místě prověřit. Tuto povinnost mají i jiné osoby,
pokud provádějí přepravu zásilek.

(6) Provozovatelé telekomunikačních služeb jsou povinni oznámit
exekutorovi na jeho písemnou žádost telefonní, dálnopisné a telefaxové
stanice užívané povinným a údaje o nich, pokud nejsou uvedeny ve
veřejně dostupných seznamech.

(7) Pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost
výplaty pojistných plnění ve prospěch povinného.

(8) Vydavatelé tisku jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou
žádost jméno osoby, která podala k uveřejnění inzerát, který se týká
nakládání s majetkem povinného a byl uveřejněn pod značkou.

(9) Dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho
písemnou žádost odesílatele a adresáta přepravovaného nákladu, stejně
jako údaje o přepravovaném zboží, je-li to třeba k provedení exekuce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000120