Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 33a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 33a

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 33a

(1) V elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne
pro potřeby provedení exekuce exekutorům prostřednictvím Komory
Ministerstvo vnitra údaje z informačního systému evidence obyvatelstva
a z registru rodných čísel. ^7b) Údaje se poskytnou o

a) státních občanech České republiky, ^7c)

b) cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu
anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky,
cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného
dlouhodobého víza podle zvláštního právního předpisu ^7d) a cizincích,
kterým byl udělen azyl na území České republiky. ^7e)

(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje exekutorům prostřednictvím
Komory pro potřeby provedení exekuce z registru rodných čísel ^7f ^7f) údaje
o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou
uvedeny v odstavci 1, v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

a) u státních občanů České republiky

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné
příjmení,

2. datum narození,

3. pohlaví a jeho změna,

4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, na jehož území k narození došlo,

5. rodné číslo,

6. státní občanství,

7. adresa místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého
pobytu,

8. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

11. rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho
narození,

12. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

13. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den úmrtí;

b) u cizinců uvedených v odstavci 1

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. pohlaví a jeho změna,

4. místo a stát, na jehož území se narodil,

5. rodné číslo,

6. státní občanství,

7. druh a adresa místa pobytu,

8. číslo a platnost povolení k pobytu,

9. počátek pobytu, případně datum zrušení údaje o pobytu,

10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

11. správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území
České republiky,

12. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména,
příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

13. vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,

14. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

15. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den úmrtí;

c) u fyzických osob uvedených v odstavci 2

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2. den, měsíc a rok narození,

3. místo narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát
narození,

4. rodné číslo,

5. pohlaví,

6. státní občanství.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000121