Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 34 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 34

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 34

(1) Exekutor může požádat o součinnost třetí osoby podle § 33 a ty jsou
povinny ji poskytnout bezplatně, doloží-li exekutor své pověření k
provedení exekuce, a jen v souvislosti s jejím prováděním; není však
povinen dokládat způsob provedení exekuce.

(2) Třetí osoby jsou povinny poskytnout exekutorovi součinnost podle §
33 bez zbytečného odkladu, a je-li to technicky možné, v elektronické
podobě; nesplní-li tuto povinnost, odpovídají oprávněnému a exekutorovi
za škodu, která tím oprávněnému nebo exekutorovi vznikne. Způsobil-li
škodu nesplněním této povinnosti státní orgán, právnická či fyzická
osoba při výkonu veřejné správy, která jim byla svěřena, nebo územní
samosprávný celek při výkonu státní správy, který na něj byl přenesen
zákonem nebo při výkonu samosprávy, postupuje se podle zvláštního
právního předpisu. ^8)

(3) Za nesplnění povinností uvedených v § 33 může exekutor uložit
třetím osobám pořádkovou pokutu. ^9)Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000124