Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 38 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 38

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 38

(1) V návrhu na nařízení exekuce musí být označen exekutor, který má
být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí
být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí
být podepsán a datován. Kromě toho musí návrh na nařízení exekuce
obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo
název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu,
uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda,
popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě
označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

(2) K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit originál nebo úředně
ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho
vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu nebo exekutorského
zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal
exekuční soud.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000128