Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 39 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 39

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 39

(1) Neobsahuje-li návrh na nařízení exekuce všechny stanovené
náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, vyzve nejpozději do
15 dnů exekutor, kterému byl doručen návrh na nařízení exekuce,
oprávněného, aby návrh opravil nebo doplnil, určí mu lhůtu a poučí ho o
tom, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

(2) Není-li v určené lhůtě návrh řádně opraven nebo doplněn a v řízení
nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo není-li přiložen exekuční
titul, soud sám nebo na návrh exekutora exekuční řízení zastaví. O
těchto následcích musí být oprávněný poučen.

Exekuční titulAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000129