Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 42 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 42

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 42

(1) Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze provést
také tehdy, jde-li o vymáhání závazku, který vznikl za trvání
manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného
jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení exekuce považuje
také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto,
že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů
nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku
manželství. ^15)

(2) Při provádění exekuce se také nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl
zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek,
který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky.
Totéž platí, byl-li smlouvou rozšířen zákonem stanovený rozsah
společného jmění manželů o majetek povinného, který nepatřil do
společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000132