Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 44 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 44

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 44

Nařízení exekuce a pověření exekutora k provedení exekuce

(1) Exekutor, kterému došel návrh oprávněného na nařízení exekuce,
požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o
pověření k provedení exekuce (dále jen „pověření“). Neobsahuje-li návrh
oprávněného všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný nebo
neurčitý, běží tato lhůta až ode dne doručení opraveného nebo
doplněného návrhu, popřípadě exekučního titulu exekutorovi.

(2) V žádosti exekutora o pověření provedením exekuce musí být označen
exekutor, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho
sídla. Žádost musí být datována a musí dále obsahovat jméno, příjmení a
bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a
identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, datum jeho
vykonatelnosti a uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena.
Společně se žádostí exekutor soudu zašle návrh oprávněného na nařízení
exekuce a všechny listiny, které k návrhu připojil. Žádost musí být
podána na elektronickém formuláři a všechny listiny, které se soudu
zasílají společně s ní, musí být zaslány v elektronické podobě; není-li
to technicky možné, mohou být žádost i listiny zaslány v listinné
podobě.

(3) Soud usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora
do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady
pro nařízení exekuce, jinak návrh zamítne. Soud nařídí exekuci, aniž by
stanovil, jakým způsobem má být exekuce provedena.

(4) Exekutor doručí stejnopis usnesení oprávněnému, povinnému a Komoře.
Orgánům pověřeným vedením evidence (rejstříků) právnických osob ^16),
případně dalším orgánům či osobám se usnesení doručí, jen je-li to
potřebné pro vedení exekuce. Je-li v katastru nemovitostí zapsáno
vlastnické právo povinného, usnesení se doručí katastrálnímu úřadu, v
obvodu jehož územní působnosti se nachází sídlo soudu, který exekutora
pověřil.

(5) Usnesení se doručí oprávněnému a povinnému do vlastních rukou.
Povinnému se doručí společně s návrhem na nařízení exekuce.

(6) Usnesení obsahuje

a) označení exekučního soudu, který pověřuje exekutora provedením
exekuce,

b) označení exekutora, který je pověřen provedením exekuce,

c) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby,
která jej vyhotovila,

d) označení oprávněného a povinného,

e) označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, včetně
povinnosti k úhradě nákladů exekuce,

f) podpis a datum,

g) poučení podle odstavce 7, § 44a odst. 1 a § 46 odst. 5.

(7) Proti usnesení o nařízení exekuce je přípustné odvolání, v němž
nelze namítat jiné skutečnosti než ty, jež jsou rozhodné pro nařízení
exekuce; k ostatním soud nepřihlédne a nařízení exekuce potvrdí.
Neobsahuje-li odvolání skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce nebo
neobsahuje-li žádné skutečnosti, soud usnesením odvolání odmítne.
Podá-li povinný odvolání k rukám exekutora, je ten povinen postoupit je
bez zbytečného odkladu příslušnému soudu; doručením exekutorovi je
zachována lhůta k podání odvolání.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000134