Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 44a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 44a

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 44a

(1) Po doručení usnesení nesmí povinný nakládat se svým majetkem včetně
nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma
běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních
potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a
správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je
neplatný. Právní úkon se však považuje za platný, pokud se neplatnosti
právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel,
aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky dovolání se
neplatnosti nastávají od účinnosti právního úkonu, dojde-li exekuční
příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného
věřitele všem účastníkům právního úkonu, jehož neplatnosti se exekutor,
oprávněný nebo přihlášený věřitel dovolává.

(2) Složí-li povinný u exekutora částku ve výši vymáhané pohledávky,
nákladů exekuce a nákladů oprávněného, exekutor na návrh povinného
zruší rozhodnutím zákaz podle odstavce 1 a podle § 47 odst. 4. Exekutor
vydá rozhodnutí podle věty první do 7 dnů ode dne, v němž mu byl
doručen návrh povinného, a neprodleně ho zašle účastníkům řízení a
dalším osobám, jimž byly v rámci exekuce doručeny exekuční příkazy
podle § 49 odst. 4. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek
přípustný.

(3) Na návrh povinného může exekutor rozhodnout o tom, že se zákaz
podle odstavce 1 a podle § 47 odst. 4 nevztahuje na majetek, který
povinný uvedl v návrhu, jestliže povinný zároveň doloží, že jeho
zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané
pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce.

(4) S písemným souhlasem exekutora, oprávněného a všech přihlášených
věřitelů může povinný k úhradě vymáhané pohledávky, jejího
příslušenství, nákladů exekuce či nákladů oprávněného zpeněžit majetek
nebo jednotlivé majetkové hodnoty, nejsou-li postiženy jinou
exekucí ^16a), nejméně však za obvyklou cenu zjištěnou na základě
znaleckého posudku splatnou při podpisu smlouvy k rukám exekutora.

(5) Odstavec 1 se nepoužije, je-li povinným stát.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000135