Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 45 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 45

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 45

Věcná a místní příslušnost exekučního soudu

(1) Věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud.

(2) Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má
bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v
jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou,
bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v
jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li povinný
právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný
sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České
republice, ani se v ní nezdržuje, nebo nemá-li povinný, který je
právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud,
v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů,
je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora
o udělení pověření.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000137