Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 46 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 46

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 46

(1) Pověřený exekutor postupuje při provádění exekuce rychle a účelně;
při tom dbá ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho
postupem.

(2) Pověřený exekutor činí i bez návrhu úkony směřující k jejímu
provedení. Exekutor provádí exekuci až do vymožení pohledávky a jejího
příslušenství nebo vynucení jiné vymáhané povinnosti, nákladů exekuce a
nákladů oprávněného; tím bude exekuce provedena. Úkony a rozhodnutí
exekutora a exekučního soudu jsou evidovány v exekučním spise, který
vede exekutor v listinné nebo v elektronické podobě.

(3) Exekutor je povinen provádět exekuce v pořadí, v jakém mu byla
doručena usnesení o nařízení exekuce.

(4) Peněžitá plnění na vymáhanou povinnost se hradí exekutorovi.
Nedohodnou-li se exekutor a oprávněný jinak, exekutor po právní moci
usnesení o nařízení exekuce zajistí po odpočtu nákladů exekuce výplatu
celé vymožené pohledávky oprávněnému do 30 dnů od doby, kdy peněžité
plnění obdržel. Vymožené částečné plnění exekutor vyplatí oprávněnému,
nedohodl-li se s ním jinak, ve stejné lhůtě v případě, kdy toto
nevyplacené částečné plnění převyšuje částku 1 000 Kč.

(5) Exekutor zašle povinnému společně s usnesením výzvu ke splnění
vymáhané povinnosti, v níž vyčíslí vymáhaný nárok a zálohu na snížené
náklady exekuce ^16b) a náklady oprávněného. Zároveň povinného poučí, že
splní-li ve lhůtě 15 dnů vymáhaný nárok a uhradí zálohu, vydá exekutor
neprodleně příkaz k úhradě nákladů exekuce. Právní mocí příkazu k
úhradě nákladů exekuce bude exekuce provedena. Splněním vymáhaného
nároku a uhrazením zálohy zaniká zákaz podle § 44a odst. 1 a podle § 47
odst. 4. Jinak exekutor provede exekuci.

(6) Je-li exekuční řízení podle zvláštního právního předpisu
přerušeno ^16c) nebo zvláštní právní předpis stanoví, že exekuci nelze
provést ^16d), exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení
exekuce, pokud zákon nestanoví jinak. Insolvenčnímu správci exekutor
vydá výtěžek exekuce bezodkladně po právní moci usnesení, kterým
rozhodne po odpočtu nákladů exekuce o vydání výtěžku insolvenčnímu
správci.

(7) Po skončení exekuce podle odstavců 2 a 5 a § 55 zašle exekutor
oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých
evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v
exekuci uložena nějaká povinnost; oznámení není rozhodnutím. Na žádost
zašle toto oznámení neprodleně rovněž účastníkům řízení.

Exekuční příkazAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000138