Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 47 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 47

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 47

(1) Exekutor poté, co mu bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce,
posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší
exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen.
Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze
způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním
příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný,
zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z
něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

(2) Exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle
občanského soudního řádu. Podle exekučního příkazu se exekuce provede
po právní moci usnesení o nařízení exekuce.

(3) Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

(4) Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný
převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon,
kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.

(5) Provedením exekuce a zastavením exekuce zanikají účinky všech
vydaných exekučních příkazů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000139