Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 49 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 49

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 49

(1) Výrok exekučního příkazu ukládajícího zaplacení peněžité částky
musí rovněž obsahovat

a) označení toho, vůči komu má povinný nárok na mzdu (plátce mzdy),
jde-li o provedení exekuce srážkami ze mzdy povinného,

b) označení peněžního ústavu a čísla účtu nebo jiného jedinečného
identifikátoru ^7a), jde-li o provedení exekuce přikázáním pohledávky
povinného z účtu u peněžního ústavu; označí-li se více účtů povinného u
téhož peněžního ústavu, uvede se také pořadí, v jakém z nich má být
vymáhaná pohledávka odepsána,

c) označení toho, vůči komu má povinný jinou pohledávku (dlužníka
povinného), jde-li o provedení exekuce přikázáním jiné pohledávky
povinného než z účtu u peněžního ústavu,

d) označení toho, vůči komu má povinný jiné právo, než je uvedeno pod
písmeny a), b) a c), které má majetkovou hodnotu a které není spojeno s
osobou povinného a je převoditelné na jiného, nebo označení podílu v
obchodní společnosti nebo označení členství v družstvu, jde-li o
provedení exekuce postižením jiných majetkových práv povinného,

e) označení věcí, které mají být prodány, případně spoluvlastnického
podílu na nich, nebo údaj o tom, že mají být prodány všechny podle
zákona postižitelné movité věci, jde-li o provedení exekuce prodejem
movitých věcí povinného nebo spoluvlastnického podílu povinného na
movitých věcech,

f) označení nemovitosti, která má být prodána, případně
spoluvlastnického podílu na ní, jde-li o provedení exekuce prodejem
nemovitosti povinného nebo spoluvlastnického podílu povinného na
nemovitosti,

g) označení podniku nebo části podniku povinného anebo podílu povinného
jako spolumajitele podniku, který má být prodán, jde-li o provedení
exekuce prodejem podniku nebo části podniku povinného anebo podílu
povinného jako spolumajitele podniku.

(2) Výrok exekučního příkazu o prodeji zástavy musí rovněž obsahovat
označení movité věci nebo nemovitosti, která má být prodána.

(3) Ve výroku exekučního příkazu se uvedou další zákazy, příkazy a
výzvy, které podle zvoleného způsobu provedení exekuce musí obsahovat
usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.

(4) Exekuční příkaz doručí exekutor oprávněnému, povinnému a dalším
osobám, kterým se podle zvoleného způsobu exekuce doručuje usnesení o
nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.

(5) Do vlastních rukou se osobám uvedeným v odstavci 4 doručuje v
případech, v nichž podle zvoleného způsobu exekuce občanský soudní řád
stanoví, že se doručuje do vlastních rukou usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000141