Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 54 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 54

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 54

Odklad exekuce

(1) Návrh na odklad exekuce se podává u pověřeného exekutora. Návrh na
odklad exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je
nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny
k prokázání tvrzení obsažených v návrhu, exekutor odmítne, jestliže pro
tyto nedostatky nelze o návrhu věcně rozhodnout. Ustanovení § 43
občanského soudního řádu se nepoužije.

(2) Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní
žádné úkony směřující k provedení exekuce, nejde-li o návrh, který je
svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva.
Věta první se nepoužije, uplatní-li účastník v návrhu na odklad stejné
okolnosti, o nichž již bylo rozhodnuto.

(3) Odloží-li exekutor nebo exekuční soud exekuci na návrh povinného
podle § 266 odst. 1 občanského soudního řádu, potom exekutor nebo
exekuční soud uvede dobu, na kterou exekuci odkládá; po tuto dobu
exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce. Po uplynutí
doby odkladu exekutor i bez návrhu pokračuje v provádění exekuce.

(4) Je-li odložena vykonatelnost exekučního titulu, exekutor nebo
exekuční soud odloží provedení exekuce do doby pravomocného skončení
řízení, ve kterém soud rozhoduje o odložení vykonatelnosti exekučního
titulu.

(5) Je-li u exekutora složena jistota ve výši vymáhané pohledávky,
nákladů oprávněného a nákladů exekuce, exekutor nebo exekuční soud na
návrh povinného odloží provedení exekuce do právní moci rozhodnutí o
návrhu na zastavení exekuce podaném povinným a rozhodne o tom, že
povinný není vázán zákazem uvedeným v § 44a odst. 1 a v § 47 odst. 4
ode dne vydání rozhodnutí o odkladu. Nedojde-li k zastavení exekuce,
použije se jistota na úhradu vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a
nákladů exekuce; jinak se vrátí složiteli jistoty.

(6) I bez návrhu může exekuční soud odložit provedení exekuce, lze-li
očekávat, že exekuce bude zastavena.

(7) Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí
jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o
něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000146