Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 66 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 66

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 66

(1) Je-li to pro provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného
účelné, může exekutor i bez návrhu oprávněného zajistit movité věci,
které sepsal, zejména je-li zde obava z jejich poškození či ztráty.
Zajištěné věci převezme do své úschovy nebo je uloží u vhodného
schovatele. Zajistit nelze nosič dat, na němž povinný pořídil záznam
provádění exekuce.

(2) K provedení exekuce prodejem nemovitosti povinného může exekutor
přistoupit, jen jestliže bude listinami vydanými nebo ověřenými
státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře doloženo, že
nemovitost je ve vlastnictví povinného.

(3) Ustanovení § 328b odst. 4 věty druhé a § 336h odst. 4 občanského
soudního řádu platí obdobně pro exekutory a zaměstnance exekutorských
úřadů.

(4) Nepostačuje-li k úhradě závazků podle § 336n odst. 1 občanského
soudního řádu složená jistota, požádá exekutor exekuční soud, aby podle
vykonatelného usnesení uvedeného v § 336n odst. 2 občanského soudního
řádu nařídil exekuci bez návrhu a k vymožení potřebných částek jej
pověřil provedením exekuce na majetek vydražitele.

(5) Při oceňování nemovitosti, jejího příslušenství a jednotlivých práv
a závad s nemovitostí spojených se použije obvyklá cena podle
zvláštního právního předpisu ^18 ^18).

(6) Povinnost podle § 328a odst. 1 občanského soudního řádu je splněna
vyvěšením veřejné vyhlášky na úřední desce exekutora a exekučního
soudu; vedle tohoto zveřejnění může exekutor nabídku uveřejnit
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků nebo veřejně
přístupné počítačové sítě. Povinnost nabídky se vztahuje na instituce,
jejichž zřizovatelem je stát nebo obec.

(7) Náklady exekuce se uspokojují jako pohledávky nákladů řízení ve
skupině uvedené v § 337c odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000166