Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 68 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 68

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 68

Vyškrtnutí věci ze soupisu

(1) Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci (dále jen
„navrhovatel“) může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh
lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu
věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh
exekutor odmítne.

(2) O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů
od jeho doručení. Nebyl-li návrh odmítnut pro opožděnost, rozhodne
exekutor o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření
orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských
zápisů a jiných listin, předložených navrhovatelem společně s návrhem.

(3) Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný.
Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během provádění exekuce
vyjde najevo, že povinnému nepatří či patřit nemůže.

(4) Žalobu na vyloučení věci podle § 267 občanského soudního řádu může
navrhovatel podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí
exekutora, kterým nevyhověl, byť jen zčásti, jeho včas podanému návrhu
na vyškrtnutí věci ze soupisu. O tom musí být navrhovatel exekutorem
poučen. Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do uplynutí
lhůty podle věty první a po dobu řízení o žalobě nelze sepsané movité
věci prodat.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000168