Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 94 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 94

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 94

(1) Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do spisů, které nejsou
uloženy v archivu exekutora, a pořizovat si z nich výpisy; oprávněné
osoby tak mohou činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem
nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu se
ve spisu provede záznam.

(2) Na odůvodněnou žádost oprávněných orgánů a osob je možno spis
zaslat jinému exekutorovi, v jehož kanceláři je možno do něho
nahlédnout.

(3) Do spisů týkajících se další činnosti exekutora může nahlížet pouze
žadatel; jiné osoby jen s jeho souhlasem. Ministerstvo může v
souvislosti s výkonem státního dohledu nahlížet do spisů týkajících se
činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. b) bez souhlasu žadatele.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000203