Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 111 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 111

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 111

Prezidium Komory

(1) Prezidium je řídícím a výkonným orgánem Komory.

(2) Prezidium má 5 členů a 5 náhradníků; klesne-li počet členů prezidia
pod počet stanovený tímto zákonem, je prezidium oprávněno doplnit z řad
náhradníků členy nové.

(3) Prezidium Komory volí a odvolává ze svých členů prezidenta a
viceprezidenta Komory.

(4) Zasedání prezidia Komory svolává prezident Komory zpravidla jednou
za měsíc, nejméně jednou za 3 měsíce.

(5) Členství v prezidiu Komory je neslučitelné s členstvím v revizní,
kárné nebo kontroln komisi.

(6) Prezidium

a) zastupuje, chrání a prosazuje zájmy exekutorů,

b) dohlíží na činnost exekutorů a jejich zástupců,

c) organizuje odbornou výchovu exekutorů, kandidátů, koncipientů a
vykonavatelů exekutora a zajišťuje publikační, studijní, dokumentační a
informační činnost,

d) vede evidenci (seznamy) exekutorů, kandidátů, koncipientů a
ustanovených zástupců exekutorů a provádí v nich zápisy a změny; seznam
exekutorů zasílá krajským a okresním soudům,

e) hospodaří s finančními prostředky Komory a spravuje její majetek,

f) organizuje exekutorské zkoušky a jmenuje dvě třetiny členů zkušební
komise,

g) podává ministrovi a ministerstvu návrhy v případech, kdy to stanoví
tento zákon,

h) svolává sněm,

i) vypracovává návrh organizačního řádu, volebního řádu, zkušebního
řádu, kárného řádu a kancelářského řádu a předkládá je sněmu ke
schválení,

j) předkládá ministerstvu ke schválení zkušební řád, kárný řád a
kancelářský řád,

k) vyjadřuje se k návrhům právních předpisů týkajících se činnosti
exekutorů,

l) ustanovuje zástupce exekutora,

m) schvaluje studijní plán exekutorské zkoušky,

n) přijímá stavovské předpisy a činí veškerá opatření nezbytná k
zajištění řádné činnosti Komory,

o) provádí další činnost podle tohoto zákona a rozhoduje ve všech
dalších věcech podle tohoto zákona, pokud rozhodování o nich není
svěřeno jinému orgánu Komory.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000220