Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 113a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 113a

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 113a

Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise má 7 členů a 3 náhradníky; klesne-li počet členů
kontrolní komise pod počet stanovený tímto zákonem, je kontrolní komise
oprávněna doplnit z řad náhradníků členy nové.

(2) Kontrolní komise ze svých členů volí a odvolává předsedu a
místopředsedu kontrolní komise.

(3) Kontrolní komise

a) připravuje podklady, zpracovává zprávy a navrhuje opatření týkající
se vyřizování stížností na exekutory, exekutorské kandidáty,
exekutorské koncipienty a další zaměstnance exekutorů; za tím účelem je
kontrolní komise oprávněna činit šetření v dotčených exekutorských
úřadech,

b) provádí kontroly a doporučuje prezidiu opatření při provádění
dohledu nad činností exekutorů a nad vedením exekutorských úřadů,

c) působí preventivně a výchovně, provádí analýzy a zásadní poznatky ze
své činnosti ve spolupráci s ostatními orgány Komory navrhuje prezidiu
ke zveřejnění.

(4) Předsedu kontrolní komise zastupuje místopředseda kontrolní komise.

(5) Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu
Komory, s funkcí náhradníka člena prezidia Komory, jakož i s členstvím
v revizní komisi.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000223