Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 116 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 116

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 116

(1) Exekutor, kandidát a koncipient jsou kárně odpovědni za kárné
provinění.

(2) Kárným proviněním exekutora, kandidáta nebo koncipienta je závažné
nebo opětovné

a) porušení jeho povinností stanovených právním nebo stavovským
předpisem anebo usnesením Komory, nebo

b) narušení důstojnosti exekutorského povolání jeho chováním.

(3) Exekutorovi lze za kárné provinění uložit některé z těchto kárných
opatření:

a) napomenutí,

b) písemné napomenutí,

c) pokutu až do výše stonásobku základu podle odstavce 6,

d) odvolání z exekutorského úřadu.

(4) Kandidátovi lze za kárné provinění uložit některé z těchto kárných
opatření:

a) napomenutí,

b) písemné napomenutí,

c) pokutu až do výše desetinásobku základu podle odstavce 6,

d) odvolání ze zastupování.

(5) Koncipientovi lze za kárné provinění uložit některé z těchto
kárných opatření:

a) napomenutí,

b) písemné napomenutí,

c) pokutu až do výše dvojnásobku základu podle odstavce 6.

(6) Základem pro určení pokuty podle odstavců 3 až 5 je všeobecný
vyměřovací základ stanovený podle zákona o důchodovém pojištění za
kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, v němž se
exekutor, kandidát nebo koncipient dopustil kárného provinění.

(7) Jestliže bylo uloženo kárné opatření odvolání z exekutorského
úřadu, nesmí být odvolaný exekutor po dobu 5 let od právní moci
rozhodnutí o odvolání jmenován exekutorem. Jestliže bylo uloženo kárné
opatření odvolání ze zastupování, nesmí být odvolaný kandidát po dobu
pěti let od právní moci rozhodnutí o odvolání ustanoven zástupcem nebo
být jmenován exekutorem.

(8) Příjem z pokut uložených exekutorům je příjmem státního rozpočtu,
příjem z pokut uložených kandidátům a koncipientům připadá Komoře.
Nezaplatí-li kandidát nebo koncipient ve lhůtě pokutu, provede výkon
rozhodnutí o uložení kárného opatření pokuty na návrh Komory soud podle
zvláštního právního předpisu ^20a).

(9) Odpovědnost exekutora, kandidáta nebo koncipienta za kárné
provinění zaniká, nebyl-li do 3 let od jeho spáchání podán návrh na
zahájení kárného řízení.

nadpis vypuštěnAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000226