Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 117 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 117

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 117

(1) Kárné řízení se zahajuje na návrh, který se nazývá kárnou žalobou.

(2) Kárnou žalobu je oprávněn podat

a) ministr proti kterémukoli exekutorovi, kandidátovi nebo
koncipientovi,

b) předseda revizní komise a předseda kontrolní komise ve věcech
působnosti těchto komisí proti kterémukoli exekutorovi, kandidátovi
nebo koncipientovi,

c) předseda krajského soudu proti exekutorovi, který má sídlo v obvodu
tohoto soudu, kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora či
zástupci exekutora,

d) předseda okresního soudu proti exekutorovi, který má sídlo v obvodu
tohoto soudu, kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora,

e) předseda okresního soudu proti exekutorovi, který byl tímto soudem
pověřen provedením exekuce, proti kandidátovi nebo koncipientovi tohoto
exekutora nebo zástupci exekutora

(dále jen „kárný žalobce“).

(3) Kárná žaloba musí být podána do 6 měsíců ode dne, kdy se kárný
žalobce o kárném provinění dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy ke kárnému provinění došlo. Do šestiměsíční lhůty se nezapočítává
doba, po kterou se provádějí přípravné úkony k prověření, zda ke
kárnému provinění došlo, nejvýše však v délce dvou měsíců.

(4) Kárná žaloba musí obsahovat jméno a příjmení exekutora, kandidáta
nebo koncipienta, proti němuž žaloba směřuje, jeho sídlo, sídlo
exekutora, u něhož je kandidát nebo koncipient zaměstnán, popis skutku,
pro který se navrhuje zahájení kárného řízení, a označení důkazů, o
které se návrh opírá. Ke kárné žalobě se připojí důkazy, které má kárný
žalobce k dispozici.

Kárné řízení proti kandidátovi a koncipientoviAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000227