Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 117b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 117b

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 117b

(1) O podání kárné žaloby vyrozumí předseda kárného senátu kandidáta
nebo koncipienta, proti němuž se kárné řízení vede (dále jen „kárně
obviněný“), jejím doručením. Poučí jej o právu zvolit si zástupce z řad
exekutorů nebo advokátů, vyjádřit se ke skutečnostem, které se mu
kladou za vinu, a navrhnout důkazy na svou obhajobu. O zahájení řízení
se vyrozumí též ministr, pokud není kárným žalobcem.

(2) Kárně obviněnému, který není zastoupen, ustanoví kárný senát
opatrovníka, jestliže to vyžaduje ochrana jeho zájmů, zejména byl-li
stižen duševní poruchou nebo chorobou, která mu brání náležitě se
hájit. Opatrovníkem ustanoví kárný senát exekutora nebo advokáta s
jejich souhlasem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000229