Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 119 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 119

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 119

(1) Kárný senát bez ústního jednání řízení zastaví, jestliže

a) byla kárná žaloba podána opožděně nebo byla vzata zpět,

b) skončil pracovní poměr kandidáta nebo koncipienta u exekutora,

c) zanikla odpovědnost kárně obviněného za kárné provinění,

d) kárně obviněný byl za skutek, pro který se vede kárné řízení,
pravomocně odsouzen v trestním řízení.

(2) Kárný senát řízení přeruší, má-li za to, že skutek, který se kárně
obviněnému klade za vinu, má znaky trestného činu, a věc předloží
příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

(3) Kárný senát přeruší kárné řízení také tehdy, dozví-li se, že pro
skutek, pro který bylo kárné řízení zahájeno, se proti kárně obviněnému
vede trestní stíhání.

(4) Kárný senát pokračuje v řízení, jestliže orgán činný v trestním
řízení rozhodl jinak než podle odstavce 1 písm. d).

(5) Nerozhodne-li kárný senát o zastavení nebo přerušení kárného
řízení, určí jeho předseda termín ústního jednání a vyrozumí o něm
kárného žalobce, kárně obviněného, a má-li zástupce, také jeho
zástupce. Má-li kárně obviněný ustanoveného opatrovníka podle § 117
odst. 6, termín ústního jednání se sdělí jen opatrovníkovi. Je-li třeba
vyslechnout svědky, předvolá je předseda kárného senátu k ústnímu
jednání.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000231