Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 120 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 120

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 120

(1) Dojde-li kárný senát k závěru, že kandidát se dopustil kárného
provinění, rozhodne, že je vinen, a uloží mu kárné opatření podle § 116
odst. 4. Dojde-li kárný senát k závěru, že koncipient se dopustil
kárného provinění, rozhodne, že je vinen, a uloží mu kárné opatření
podle § 116 odst. 5.

(2) Dojde-li kárný senát k závěru, že se kárně obviněný kárného
provinění nedopustil nebo mu nelze kárné provinění prokázat, rozhodne,
že kárně obviněný se kárného obvinění zprošťuje.

(3) Kárný senát zastaví kárné řízení, jestliže vyjde najevo některý z
důvodů zastavení uvedených v § 119 odst. 1 při ústním jednání.

(4) Jestliže kárný senát kárnou žalobu zamítl nebo kárně obviněného
obvinění zprostil, má kandidát nebo koncipient, proti němuž se kárné
řízení vedlo, nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v
souvislosti s kárným řízením. Bylo-li kárné řízení zahájeno na návrh
kárného žalobce podle § 117 odst. 2 písm. a), c), d) nebo e), má
kandidát nebo koncipient, proti němuž se kárné řízení vedlo, nárok na
náhradu vůči státu. Bylo-li kárné řízení zahájeno na návrh kárného
žalobce podle § 117 odst. 2 písm. b), má kandidát nebo koncipient,
proti němuž se kárné řízení vedlo, nárok na náhradu vůči Komoře.

(5) Náklady kárného řízení nese Komora. V rozhodnutí podle odstavce 1
uloží kárný senát kárně obviněnému, aby zaplatil Komoře náklady řízení
stanovené paušální částkou v kárném řádu.

(6) Komora nahradí svědkovi hotové výdaje a výdělek, který mu
prokazatelně ušel. Nárok je třeba uplatnit u Komory do 3 dnů od
výslechu, jinak zaniká; o tom musí být svědek poučen. Náhrada hotových
výdajů a poskytování odměn znalcům a tlumočníkům se řídí zvláštními
právními předpisy ^20b).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000232