Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 120a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 120a

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 120a

(1) Pro rozhodnutí v kárném řízení je rozhodující skutkový a právní
stav v době, kdy ke kárnému provinění došlo; pozdější právní úpravy se
použije, jestliže je to pro kárně obviněného příznivější.

(2) Rozhodnutí kárného senátu musí být písemné a musí obsahovat výrok a
odůvodnění; pro doručování se použijí přiměřeně ustanovení správního
řádu o doručování rozhodnutí vydaných ve správním řízení.

(3) Rozhodnutí kárného senátu se doručí kárně obviněnému a kárnému
žalobci do vlastních rukou. Má-li kárně obviněný v řízení zástupce nebo
opatrovníka, doručí se jim rozhodnutí namísto kárně obviněnému. Dále se
doručí ministrovi, pokud nebyl kárným žalobcem.

(4) Proti rozhodnutí kárného senátu není odvolání přípustné.

(5) Kárný žalobce je oprávněn podat žalobu podle zvláštního právního
předpisu ^21) proti rozhodnutí kárného senátu podle § 120 odst. 1 až 3,
jestliže k jejímu podání shledá závažný veřejný zájem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000233