Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 58 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 58

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 58

(1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit
majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím
k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně
příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání
exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů
exekuce.

(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení
oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více
způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení
exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit
současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce
ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze
mzdy a jiných příjmů nebo zřízením exekutorského zástavního práva na
nemovitostech. Pokud způsoby provedení exekuce podle věty třetí
nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího
příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se
exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a
nemovitostí nebo prodejem podniku.

(3) Způsob provedení exekuce určí exekutor.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000267