Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - ČÁST TŘETÍ - DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » ČÁST TŘETÍ - DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYDOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

Paragrafy:   § 74   § 75   § 76   § 77  

§ 74

Obecné ustanovení

(1) Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především
zaměstnanci v pracovním poměru.

(2) V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není
zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

§ 75

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být
větší než 150 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává
také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže
kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

§ 76

Dohoda o pracovní činnosti

(1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou
uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce
150 hodin.

(2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v
rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní
doby.

(3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny
stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou
byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52
týdnů.

(4) Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít
písemně, jinak je neplatná; jedno vyhotovení této dohody vydá
zaměstnanci.

(5) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce,
sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

(6) Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné
ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni; jednostranně může být
zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní
výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena
druhému účastníku. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být
však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní
poměr.

§ 77

Společné ustanovení

(1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci
konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava
pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o

a) odstupné podle § 67 a 68,

b) pracovní dobu a dobu odpočinku,

c) překážky v práci na straně zaměstnance,

d) skončení pracovního poměru a

e) odměnu z dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dále jen "odměna
z dohody").

(2) Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na
jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat,
popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v §
199, 206 a v části deváté. U dohody o pracovní činnosti musí však být
vždy dodržena úprava podle § 191 až 198 a § 206.


Zákoník práce ›  ČÁST TŘETÍ - DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200130