Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA IX - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA IX - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

Paragrafy:   § 100  

§ 100

(1) Vláda stanoví nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby
odpočinku zaměstnanců v dopravě, jimiž jsou

a) členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu ^24),

b) zaměstnanci údržby pozemních komunikací ^25),

c) zaměstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a
vlečce ^26),

d) zaměstnanci městské hromadné dopravy ^27),

e) členové posádky letadla a zaměstnanci zajišťující provozování
letiště ^28),

f) členové posádky plavidla ^29 ^29),

g) zaměstnanci obsluhující plavidlo v přístavu ^29 ^29),

přitom blíže vymezí okruh zaměstnanců uvedených v písmenech a) až g) a
upraví postup a další povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců při
úpravě pracovní doby a doby odpočinku.

(2) Vláda může stanovit nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby
odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku ^31),
který je složen ze zaměstnanců zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost
v této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní povinnosti
zahrnují přímé plnění úkolů této jednotky; to však neplatí, pokud jde o
délku stanovené týdenní pracovní doby. Délka směny v případě odchylek
podle věty první při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí
přesáhnout 16 hodin.


Zákoník práce ›  ČÁST ČTVRTÁ - PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU ›  HLAVA IX - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200252