Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 1 - Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 1 - Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYObecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru

Paragrafy:   § 48  

§ 48

(1) Pracovní poměr může být rozvázán jen

a) dohodou,

b) výpovědí,

c) okamžitým zrušením,

d) zrušením ve zkušební době.

(2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.

(3) Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti,
pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí

a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle
vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,

b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám
trest vyhoštění z území České republiky,

c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání ^20) nebo
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních
případech – zelená karta podle § 42g zákona o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů ^20a).

(4) Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Zánik pracovního poměru v
případě smrti zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, upravuje § 342
odst. 1.

(5) Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je osobou se
zdravotním postižením, je zaměstnavatel povinen písemně oznámit
příslušnému úřadu práce.


Zákoník práce ›  ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR ›  HLAVA IV - SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ›  Díl 1 - Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200201