Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA V - MZDA NEBO PLAT PŘI VÝKONU JINÉ PRÁCE 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA V - MZDA NEBO PLAT PŘI VÝKONU JINÉ PRÁCE

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYMZDA NEBO PLAT PŘI VÝKONU JINÉ PRÁCE

Paragrafy:   § 139  

§ 139

(1) Jestliže byl zaměstnanec převeden na jinou práci, za niž přísluší
nižší mzda nebo plat,

a) z důvodů ohrožení nemocí z povolání nebo dosáhl-li na pracovišti
určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
nejvyšší přípustné expozice podle zvláštního právního předpisu ^19) [§
41 odst. 1 písm. b)],

b) podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče
nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu v zájmu ochrany zdraví
jiných fyzických osob před infekčním onemocněním [§ 41 odst. 1 písm.
d)],

c) k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící
nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků (§ 41 odst. 4),
nebo

d) pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými
povětrnostními vlivy (§ 41 odst. 5),

přísluší mu za dobu převedení doplatek ke mzdě nebo platu do výše
průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením.

(2) Je-li zaměstnanec převeden podle § 41 odst. 2 písm. b) na jinou
práci, než byla sjednána, přísluší mu mzda nebo plat podle vykonávané
práce; nebude-li však zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný
trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, přísluší mu za
dobu převedení doplatek do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval
před převedením.

(3) Vláda může stanovit nařízením, za jakých podmínek uhradí příslušný
správní úřad náklady na případný doplatek mzdy nebo platu poskytnutý
zaměstnanci převedenému na jinou práci z důvodů uvedených v § 41 odst.
1 písm. d) zaměstnavateli, který jej poskytl.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200302