Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA III - DODATKOVÁ DOVOLENÁ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA III - DODATKOVÁ DOVOLENÁ

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYDODATKOVÁ DOVOLENÁ

Paragrafy:   § 215  

§ 215

(1) Zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele po celý
kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a
štol, a zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť
obtížné, přísluší dodatková dovolená v délce 1 týdne. Pracuje-li
zaměstnanec za podmínek uvedených ve větě první jen část kalendářního
roku, přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dnů jedna
dvanáctina dodatkové dovolené. Dodatková dovolená z důvodu výkonu prací
zvlášť obtížných přísluší zaměstnanci při splnění stanovených podmínek,
i když má právo na dodatkovou dovolenou z důvodu výkonu prací pod zemí
při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

(2) Za zaměstnance, kteří konají práce zvlášť obtížné, se pro účely
poskytování dodatkové dovolené považují zaměstnanci, kteří

a) trvale pracují alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní
doby ve zdravotnických zařízeních nebo na jejich pracovištích, kde se
ošetřují nemocní s nakažlivou formou tuberkulózy,

b) jsou při práci na pracovištích s infekčními materiály vystaveni
přímému nebezpečí nákazy, pokud tuto práci vykonávají alespoň v rozsahu
poloviny stanovené týdenní pracovní doby,

c) jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření,

d) pracují při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo
mentálně postižených alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní
pracovní doby,

e) jako vychovatelé provádějí výchovu mládeže za ztížených podmínek
nebo jako zdravotničtí pracovníci pracují ve zdravotnické službě
Vězeňské služby České republiky alespoň v rozsahu poloviny stanovené
týdenní pracovní doby,

f) pracují nepřetržitě alespoň 1 rok v tropických nebo jinak zdravotně
obtížných oblastech. Zaměstnanec, který dovršil 1 rok nepřetržité práce
v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech, má právo na
dodatkovou dovolenou již za tento rok; pracuje-li zaměstnanec v
tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech nepřetržitě více
než 1 rok, přísluší mu za každých 21 odpracovaných dnů v těchto
oblastech jedna dvanáctina dodatkové dovolené,

g) pracují ve Vězeňské službě České republiky v přímém styku s
obviněnými ve výkonu vazby nebo odsouzenými ve výkonu trestu odnětí
svobody alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,

h) pracují jako potápěči za zvýšeného tlaku ve skafandrech nebo jako
zaměstnanci (kesonáři) provádějící kesonovací práce ve stlačeném
vzduchu v pracovních komorách.

(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou tropické
nebo jinak zdravotně obtížné oblasti.

(4) Dodatková dovolená přísluší za stanovených podmínek jen
zaměstnancům uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3.


Zákoník práce ›  ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ ›  HLAVA III - DODATKOVÁ DOVOLENÁ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200431