Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA III - PŘESTÁVKA V PRÁCI A BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKA 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA III - PŘESTÁVKA V PRÁCI A BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKA

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPŘESTÁVKA V PRÁCI A BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKA

Paragrafy:   § 88   § 89  

§ 88

(1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6
hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání
nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka
poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce,
které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení
provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato
doba se započítává do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí vždy
být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle věty první.

(2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň
jedna její část činit nejméně 15 minut.

(3) Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a
konci pracovní doby.

(4) Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do
pracovní doby.

§ 89

(1) Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku
podle zvláštních právních předpisů, započítává se tato přestávka do
pracovní doby.

(2) Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na
jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do
pracovní doby.


Zákoník práce ›  ČÁST ČTVRTÁ - PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU ›  HLAVA III - PŘESTÁVKA V PRÁCI A BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKA

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200246