Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA XII - ZÁVAZKY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A SMRT ZAMĚSTNANCE 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA XII - ZÁVAZKY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A SMRT ZAMĚSTNANCE

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZÁVAZKY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A SMRT ZAMĚSTNANCE

Paragrafy:   § 325   § 326   § 327   § 328  

§ 325

(1) Závazky vznikají zejména ze smluv upravených tímto zákonem, jakož i
občanským zákoníkem; mohou však vznikat i z jiných smluv v zákoně
neupravených a ze smíšených smluv obsahujících prvky různých smluv.

(2) Na závazky vznikající ze smluv v zákoně neupravených je třeba
použít ustanovení zákona, která upravují závazky jim nejbližší.

§ 326

Závazky v pracovněprávních vztazích se řídí § 488, 489, § 491 odst. 2,
§ 492, 494, 497 občanského zákoníku s tím, že odstupným není odstupné
podle tohoto zákona, § 498, 516 až 518 občanského zákoníku s tím, že §
518 občanského zákoníku se nepoužije v případě pracovní smlouvy, dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo kolektivní smlouvy, § 519
až 523, 531, 533, 534, § 544 odst. 1 a 2, § 545, 559 až 573, § 574
odst. 1, § 575 až 578, 580, 581, 584 až 587 občanského zákoníku.

§ 327

Dohoda o srážkách ze mzdy

Uspokojení plnění oprávněného, je-li jím zaměstnavatel, je možné
zajistit dohodou mezi ním a zaměstnancem jako dlužníkem o srážkách ze
mzdy; srážky ze mzdy nesmějí činit více, než by činily srážky při
výkonu rozhodnutí ^93). Dohoda podle věty první musí být uzavřena
písemně, jinak je neplatná.

§ 328

Smrt zaměstnance

(1) Peněžitá práva zaměstnance jeho smrtí nezanikají. Do výše
odpovídající trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku přecházejí
mzdová a platová práva z pracovněprávního vztahu uvedeného v § 3 větě
druhé postupně na jeho manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v
době smrti ve společné domácnosti; předmětem dědictví se stávají,
není-li těchto osob.

(2) Peněžitá práva zaměstnavatele zanikají smrtí zaměstnance, s
výjimkou práv, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto nebo která byla
zaměstnancem před jeho smrtí písemně uznána co do důvodů i výše, a práv
na náhradu škody způsobené úmyslně.


Zákoník práce ›  ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ›  HLAVA XII - ZÁVAZKY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A SMRT ZAMĚSTNANCE

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200572