Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA XIX - USTANOVENÍ, KTERÝMI SE ZAPRACOVÁVAJÍ PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, A USTANOVENÍ, OD KTERÝCH NENÍ MOŽNÉ SE ODCHÝLIT 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA XIX - USTANOVENÍ, KTERÝMI SE ZAPRACOVÁVAJÍ PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, A USTANOVENÍ, OD KTERÝCH NENÍ MOŽNÉ SE ODCHÝLIT

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYUSTANOVENÍ, KTERÝMI SE ZAPRACOVÁVAJÍ PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, A USTANOVENÍ, OD KTERÝCH NENÍ MOŽNÉ SE ODCHÝLIT

Paragrafy:   § 363  

§ 363

(1) Ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy Evropských
společenství, jsou § 2 odst. 6, § 14 odst. 2, § 16 odst. 2 a 3, § 30
odst. 2, § 37 odst. 1 až 4, § 39 odst. 2 až 6, § 41 odst. 1 v předvětí
a písmena c), d), f) a g), § 47 spočívající ve slovech "nastoupí-li
zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po
skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně
oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, zařadí je zaměstnavatel
na jejich původní práci a pracoviště", § 53 odst. 1 spočívající ve
slovech "zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď" a písm. d), § 62
až 64, § 78 odst. 1 písm. a) až f), k) a l), § 79 odst. 1, § 79a, § 82,
83, 84a, § 85 odst. 2 a 3, § 86 odst. 3, § 88 odst. 1 a 2, § 90, 90a, §
92 odst. 1, 3 a 4, § 93 odst. 2 věta druhá a odst. 4, § 93a odst. 1 až
3 a odst. 5, § 94, § 96 odst. 1 písm. a) bod 3 a odst. 2, § 101, 102, §
103 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) až do konce odstavce 1, odst. 2 až
5, § 104, § 105 odst. 1 spočívající ve slovech "zaměstnavatel, u něhož
k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti
vzniku tohoto úrazu", odst. 3 písm. a), 4 a 7, § 106 odst. 1 až 4 písm.
a), c), d), f) a g), § 108 odst. 2, 3, 6 a 7, § 110 odst. 1, § 113
odst. 4, § 136 odst. 2, § 191 spočívající ve slovech "zaměstnavatel
omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu ošetřování dítěte
mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti podle § 115 občanského
zákoníku v případech podle § 25 zákona o nemocenském pojištění
zaměstnanců nebo podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu
péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 25 zákona o
nemocenském pojištění zaměstnanců nebo v § 39 zákona o nemocenském
pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak
pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení,
které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto
nemůže o dítě pečovat", § 195, 196, § 197 odst. 3 spočívající ve
slovech "rodičovská dovolená podle odstavce 1 se poskytuje ode dne
převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Bylo-li dítě
převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku,
přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před
dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3
let věku, se rodičovská dovolená poskytuje do uplynutí 22 týdnů ode dne
převzetí dítěte", § 198 odst. 1 až 3, pokud jde o rodičovskou
dovolenou, § 199 odst. 1, § 203 odst. 2 písm. a), § 213 odst. 1, § 217
odst. 4, pokud jde o rodičovskou dovolenou, § 218 odst. 1, § 222 odst.
2 věta první a odst. 4, § 229 odst. 1 spočívající ve slovech "odborná
praxe se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda
nebo plat", § 238 odst. 2 a 3, § 239, § 240 odst. 1, § 241 odst. 1 a 2,
245, § 246 odst. 2 věta první, § 276 odst. 1 věta první a odst. 2 až 5,
§ 277 spočívající ve slovech "zaměstnavatel je povinen na svůj náklad
vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich
činnosti", § 278 odst. 1 až 3, odst. 4 věta druhá a třetí, § 279 odst.
1 písm. a), b), e) až h) a odst. 3, § 280 odst. 1, § 281 odst. 5, § 288
až 299, § 308 odst. 1, pokud jde o předvětí a písmeno b), § 309 odst. 4
a 5, § 316 odst. 4 spočívající ve slovech "zaměstnavatel nesmí
vyžadovat od zaměstnance informace zejména o" a písm. a), c), d), e),
g) a h) a dále ve slovech "to neplatí, jestliže je pro to dán věcný
důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li
tento požadavek přiměřený", § 319, § 321 odst. 3, § 338 odst. 2, § 339,
§ 340 a § 350 odst. 2 (§ 2 odst. 1 věta čtvrtá).

(2) Účastníci pracovněprávních vztahů se nemohou odchýlit od § 13 odst.
3, § 15, 19 až 21, § 24 odst. 2, § 26 odst. 1, § 27 odst. 1, § 41 odst.
2 až 4, § 61 odst. 4, § 69, 70, 71, § 87 odst. 4, § 108 odst. 1, § 113
odst. 1 až 3, § 138, § 141 odst. 3, § 147 odst. 1, § 148 odst. 1, § 192
odst. 1 až 4, § 193, § 197 odst. 1, § 210, § 213 odst. 2 a 3, § 216
odst. 3 a 5, § 218 odst. 4, § 220, § 223 odst. 1 a 4, § 225, § 234
odst. 1 a 2, § 281 odst. 1 až 4, § 282 až 285, § 286 odst. 1, § 305,
307, 310, § 320 odst. 4, § 333 odst. 2, § 348 a § 351 až § 362 odst. 2
(§ 2 odst. 1 věta pátá).


Zákoník práce ›  ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ›  HLAVA XIX - USTANOVENÍ, KTERÝMI SE ZAPRACOVÁVAJÍ PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, A USTANOVENÍ, OD KTERÝCH NENÍ MOŽNÉ SE ODCHÝLIT

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200579