Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 6 - Hromadné propouštění 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 6 - Hromadné propouštění

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYHromadné propouštění

Paragrafy:   § 62   § 63   § 64  

§ 62

(1) Hromadným propouštěním se rozumí skončení pracovních poměrů v
období 30 kalendářních dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem z
důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nejméně

a) 10 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100
zaměstnanců,

b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300
zaměstnanců, nebo

c) 30 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300
zaměstnanců. Skončí-li za podmínek uvedených ve větě první pracovní
poměr alespoň 5 zaměstnanců, započítávají se do celkového počtu
zaměstnanců uvedených v písmenech a) až c) i zaměstnanci, s nimiž
zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr v tomto období z týchž důvodů
dohodou.

(2) Před dáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům je zaměstnavatel
povinen o svém záměru včas, nejpozději 30 dnů předem, písemně
informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců; rovněž je
povinen informovat o

a) důvodech hromadného propouštění,

b) počtu a profesním složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,

c) o počtu a profesním složení všech zaměstnanců, kteří jsou u
zaměstnavatele zaměstnáni,

d) době, v níž se má hromadné propouštění uskutečnit,

e) hlediscích navržených pro výběr zaměstnanců, kteří mají být
propuštěni,

f) odstupném, popřípadě dalších právech propuštěných zaměstnanců.

(3) Předmětem jednání s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců je
dosažení shody zejména o opatřeních směřujících k předejití nebo
omezení hromadného propouštění, zmírnění jeho nepříznivých důsledků pro
zaměstnance, především možnosti jejich zařazení ve vhodném zaměstnání
na jiných pracovištích zaměstnavatele.

(4) Zaměstnavatel je současně povinen písemně informovat příslušný úřad
práce o opatřeních uvedených v odstavcích 2 a 3, zejména o důvodech
těchto opatření, o celkovém počtu zaměstnanců, o počtu a struktuře
zaměstnanců, jichž se tato opatření mají týkat, o období, v jehož
průběhu dojde k hromadnému propouštění, o navržených hlediscích pro
výběr propouštěných zaměstnanců a o zahájení jednání s odborovou
organizací nebo s radou zaměstnanců. Jedno vyhotovení písemné informace
doručí zaměstnavatel odborové organizaci nebo radě zaměstnanců.

(5) Zaměstnavatel je povinen prokazatelně doručit příslušnému úřadu
práce písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění a
výsledcích jednání s odborovou organizací nebo s radou zaměstnanců. Ve
zprávě je povinen dále uvést celkový počet zaměstnanců a počet a
profesní složení zaměstnanců, jichž se hromadné propouštění týká. Jedno
vyhotovení této zprávy doručí odborové organizaci nebo radě
zaměstnanců. Odborová organizace nebo rada zaměstnanců mají právo se k
písemné zprávě zaměstnavatele samostatně vyjádřit a toto vyjádření
doručit příslušnému úřadu práce. Zaměstnavatel, na kterého bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku ^21a), je povinen doručit úřadu práce písemnou
zprávu pouze na jeho žádost.

(6) V případě, že u zaměstnavatele není ustavena nebo nepůsobí odborová
organizace ani rada zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen plnit
povinnosti uvedené v odstavcích 2 až 5 vůči každému zaměstnanci, jehož
se hromadné propouštění týká.

(7) Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnanci den doručení písemné
zprávy zaměstnavatele úřadu práce podle § 63.

§ 63

Pracovní poměr hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědí
nejdříve po uplynutí doby 30 dnů po sobě jdoucích od doručení písemné
zprávy zaměstnavatele podle § 62 odst. 5 příslušnému úřadu práce,
ledaže zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru
netrvá. To neplatí, bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku ^21a)
zaměstnavatele.

§ 64

Ustanovení § 62 a 63 se vztahují i na případy, kdy o hromadném
propouštění rozhodl příslušný orgán [§ 52 písm. c)].Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200206