Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 2 - Pořadí srážek ze mzdy 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 2 - Pořadí srážek ze mzdy

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPořadí srážek ze mzdy

Paragrafy:   § 147   § 148   § 149   § 150  

§ 147

(1) Zaměstnavatel je oprávněn srazit zaměstnanci [§ 146 písm. a)]

a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,

b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,

c) zálohu na mzdu nebo plat, kterou je zaměstnanec povinen vrátit
proto, že nebyly splněny podmínky pro přiznání této mzdy nebo platu,

d) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, popřípadě jiné
nevyúčtované zálohy poskytnuté zaměstnanci k plnění jeho pracovních
úkolů,

e) náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zaměstnanec ztratil
právo nebo na niž mu právo nevzniklo, a náhradu mzdy nebo platu podle §
192, na niž zaměstnanci právo nevzniklo.

(2) Výkon rozhodnutí (exekuce) nařízených soudem, soudním
exekutorem ^51), správcem daně ^52), orgánem správního úřadu, jiného
státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku ^53) se řídí
zvláštním právním předpisem ^54).

(3) Srážky ze mzdy zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele za přijetí do
zaměstnání, ke složení peněžních záruk nebo k úhradě smluvních pokut
nejsou dovoleny. Srážky ze mzdy k náhradě škody jsou možné jen na
základě dohody o srážkách ze mzdy [§ 146 písm. b)].

§ 148

(1) Srážky ze mzdy se přednostně provedou podle § 147 odst. 1 písm. a)
a b) ^55).

(2) Srážky ze mzdy je možné provést jen za podmínek stanovených v
úpravě výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy v občanském soudním řádu ^54);
těmito podmínkami se řídí u pohledávek, pro které byl soudem, soudním
exekutorem ^51), správcem daně ^52) nebo orgánem správního úřadu, jiného
státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku ^53) nařízen
výkon rozhodnutí, pořadí jednotlivých pohledávek. Ve větším rozsahu je
možné srážky ze mzdy provést jen na základě dohody o srážkách ze mzdy
[§ 146 odst. 1 písm. b)], nejde-li o srážky ve prospěch zaměstnavatele
a nebude-li tím ohroženo provádění jiných srážek ze mzdy ani tím
nebudou tyto srážky zkráceny.

§ 149

(1) U srážek ze mzdy prováděných podle § 146 písm. b) se řídí pořadí
dnem, kdy byla dohoda o srážkách ze mzdy zaměstnavateli doručena nebo
kdy byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o srážkách
ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance; provádí-li se srážky ze mzdy
ve prospěch zaměstnavatele, řídí se pořadí dnem, kdy byla dohoda o
srážkách ze mzdy uzavřena.

(2) U srážek ze mzdy prováděných podle § 147 odst. 1 písm. c, d) a e)
se řídí pořadí dnem, kdy bylo započato s prováděním srážek.

(3) U srážek ze mzdy podle § 146 písm. c) se řídí pořadí dnem, kdy
zaměstnanec vyslovil souhlas s prováděním srážek.

(4) Jestliže zaměstnanec nastoupí do zaměstnání u jiného
zaměstnavatele, zůstává pořadí, které získaly pohledávky podle odstavce
1, zachováno i u nového zaměstnavatele (plátce mzdy nebo platu). Nový
zaměstnavatel (plátce mzdy nebo platu) začne provádět srážky dnem, ve
kterém se od zaměstnance, dosavadního zaměstnavatele (plátce mzdy nebo
platu) nebo oprávněného dozví, že byly prováděny srážky ze mzdy a pro
jaké pohledávky; totéž platí i v případě podle odstavce 2, pokud v
dohodě o srážkách ze mzdy nebyl tento účinek výslovně vyloučen.

§ 150

Zaměstnavatel eviduje údaje, jimiž jsou jméno, popřípadě jména a
příjmení, adresa, jde-li o fyzickou osobu, název a sídlo, jde-li o
právnickou osobu, a písemnosti týkající se prováděných srážek ze mzdy,
a to po stejnou dobu jako ostatní údaje a doklady týkající se mzdy nebo
platu ^56).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200343