Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Paragrafy:   § 272   § 273   § 274  

§ 272

Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození nebo
ztráty.

§ 273

(1) Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností
vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a
činnost, která je předmětem pracovní cesty.

(2) Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele
na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo ostatních
zaměstnanců, popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní
iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo
ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i
dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem.

§ 274

(1) V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné
k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem
práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci
na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření ve
zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo
vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a
cesta k nim a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a
zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení ani
cesta k nim a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.

(2) V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů je školení
zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací,
popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje
zvyšování jejich odborné připravenosti.


Zákoník práce ›  ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY ›  HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200490