Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 5 - Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 5 - Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

Paragrafy:   § 243   § 244   § 245   § 246   § 247  

§ 243

Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný
rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též
zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.

§ 244

Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi,
které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují
jim při práci zvýšenou péči.

§ 245

(1) Zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnance zaměstnávat prací přesčas
a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let
konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro
jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18
let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný.
Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na
jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.

(2) Nesmí-li zaměstnavatel zaměstnávat mladistvého zaměstnance prací,
pro kterou se mu dostalo výchovy k povolání, protože je její výkon
mladistvým zaměstnancům zakázán nebo protože podle lékařského posudku
vydaného zařízením závodní preventivní péče ohrožuje jeho zdraví, je
zaměstnavatel povinen do doby, než bude mladistvý zaměstnanec moci tuto
práci konat, poskytnout mu jinou přiměřenou práci odpovídající pokud
možno jeho kvalifikaci.

§ 246

(1) Mladiství zaměstnanci nesmějí být zaměstnáváni pracemi pod zemí při
těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

(2) Mladiství zaměstnanci nesmějí být zaměstnáváni pracemi, které se
zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto
věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou v dohodě s Ministerstvem
průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a
podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce
konat z důvodu přípravy na povolání.

(3) Zaměstnavatelé nesmějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance také
pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při
jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních
zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.

(4) Zákazy některých prací mohou být rozšířeny vyhláškou podle odstavce
2 i na zaměstnance ve věku do 21 let.

(5) Zaměstnavatel je povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří
jsou u něj zaměstnáni; seznam obsahuje jméno, popřípadě jména,
příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec
vykonává.

§ 247

(1) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství
zaměstnanci byli vyšetřeni lékařem závodní preventivní péče

a) před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,

b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

(2) Mladiství zaměstnanci jsou povinni podrobit se stanoveným lékařským
vyšetřením.

(3) Při ukládání pracovních úkolů mladistvému zaměstnanci se
zaměstnavatel řídí lékařským posudkem vydaným zařízením závodní
preventivní péče.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200475