Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Paragrafy:   § 1   § 2   § 3   § 4   § 5  

§ 1

Tento zákon

a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními,

b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy
kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy
pracovněprávními,

c) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství ^1),

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních
vztahů podle písmene a).

§ 2

(1) Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být
upravena odchylně od tohoto zákona, jestliže to tento zákon výslovně
nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není
možné odchýlit. Odchýlení od ustanovení uvedených v § 363 odst. 1,
kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství, není možné,
to však neplatí, jestliže jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance.

(2) K odchylné úpravě práv nebo povinností podle odstavce 1 může dojít
smlouvou a za podmínek stanovených tímto zákonem též vnitřním
předpisem.

(3) Odchylná úprava práv týkající se mzdových, popřípadě platových práv
a ostatních práv v pracovněprávních vztazích (§ 307) nemůže být nižší
nebo vyšší, než je právo, které stanoví tento zákon, kolektivní
smlouva, popřípadě vnitřní předpis jako nejméně nebo nejvýše přípustné.

(4) Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti
zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní
výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů
zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v
pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti
zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady
zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.

(5) Za závislou práci podle odstavce 4 se považují také případy, kdy
zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního právního předpisu
(dále jen "agentura práce") dočasně přiděluje svého zaměstnance k
výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní
smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce
zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní
smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u jiného zaměstnavatele (dále
jen "uživatel") a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů
uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury
práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.

(6) Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do
skončení povinné školní docházky je zakázána. Tyto osoby mohou
vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

§ 3

Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu
podle tohoto zákona, není-li upravena zvláštními právními předpisy. ^2)
Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto zákona jsou pracovní
poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo
pracovní poměr.

§ 4

zrušen

§ 5

(1) Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se tento zákon
vztahuje, pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní
právní předpisy.

(2) Jestliže je veřejná funkce vykonávána v pracovním poměru, řídí se
tento pracovní poměr tímto zákonem.

(3) Pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy se řídí tímto zákonem,
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak ^3).

(4) Na pracovněprávní vztahy justičních čekatelů, státních zástupců,
právních čekatelů a na zaměstnance vykonávající ve správních úřadech
státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti
podle služebního zákona, se tento zákon vztahuje, jen pokud to výslovně
stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy ^4 ^4).

(5) Pracovněprávní vztahy čekatelů připravujících se na výkon státní
služby, úředníků územních samosprávných celků, akademických pracovníků
vysokých škol, pedagogických pracovníků ^4a), ředitelů veřejných
výzkumných institucí, velitelů plavidel a členů posádek plavidel
provozujících námořní plavbu ^4b), zaměstnanců v Probační a mediační
službě, advokátů vykonávajících advokacii v pracovním poměru ^4c),
asistentů soudců ^4d), asistentů státních zástupců ^4e) veřejného
ochránce práv a zástupce veřejného ochránce práv se řídí tímto zákonem,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak ^5 ^5).


Zákoník práce ›  ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ›  HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200142