Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYDORUČOVÁNÍ

Paragrafy:   § 334   § 335   § 336   § 337  

§ 334

Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem

(1) Písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru
nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z
pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se
odměňování, jimiž jsou mzdový výměr (§ 113 odst. 4) nebo platový výměr
(§ 136) a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
(dále jen "písemnost"), musí být doručeny zaměstnanci do vlastních
rukou.

(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na
pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo
prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací; není-li to
možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb.

(3) Nedoručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím sítě nebo
služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, považuje se písemnost za doručenou také tehdy,
jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne.

(4) Je-li písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, vybere zaměstnavatel takovou poštovní službu, aby z uzavřené
poštovní smlouvy ^94) vyplývala povinnost doručit poštovní zásilku
obsahující písemnost za podmínek stanovených tímto zákonem.

(5) Podmínky doručení písemnosti advokátovi se řídí § 48 občanského
soudního řádu.

§ 335

Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby
elektronických komunikací

(1) Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací může
zaměstnavatel písemnost doručit výlučně tehdy, jestliže zaměstnanec s
tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas a poskytl
zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování.

(2) Písemnost doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby
elektronických komunikací musí být podepsána elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu ^95 ^95 ^95).

(3) Písemnost doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby
elektronických komunikací je doručena dnem, kdy převzetí potvrdí
zaměstnanec zaměstnavateli datovou zprávou podepsanou svým
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ^95 ^95 ^95).

(4) Doručení písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických
komunikací je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou
adresu zaměstnance vrátila zaměstnavateli jako nedoručitelná nebo
jestliže zaměstnanec do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil
zaměstnavateli její přijetí datovou zprávou podepsanou svým
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ^95 ^95 ^95).

§ 336

Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb

(1) Písemnost, kterou doručuje zaměstnavatel prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, zasílá zaměstnavatel na poslední
adresu zaměstnance, která je mu známa. Písemnost může být doručena také
tomu, koho zaměstnanec k přijetí písemnosti určil na základě písemné
plné moci s úředně ověřeným podpisem zaměstnance ^96).

(2) Doručení písemnosti zaměstnavatele doručované prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb musí být doloženo písemným záznamem o
doručení.

(3) Nebyl-li zaměstnanec, kterému má být písemnost doručena
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zastižen, uloží se
písemnost v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo u obecního
úřadu. Zaměstnanec se vyzve písemným oznámením o neúspěšném doručení
písemnosti, aby si uloženou písemnost do 10 pracovních dnů vyzvedl;
zároveň se mu sdělí, kde, od kterého dne a v kterou dobu si může
písemnost vyzvednout. V oznámení podle věty druhé musí být zaměstnanec
rovněž poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo
neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti.

(4) Povinnost zaměstnavatele doručit písemnost je splněna, jakmile
zaměstnanec písemnost převezme. Jestliže si zaměstnanec uloženou
písemnost (odstavec 3) nevyzvedne do 10 pracovních dnů, považuje se za
doručenou posledním dnem této lhůty; tato nedoručená písemnost se
odesílajícímu zaměstnavateli vrátí. Jestliže zaměstnanec doručení
písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní
tím, že poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo
neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, považuje se
písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti
došlo. Zaměstnanec musí být doručovatelem poučen o následcích odmítnutí
převzetí písemnosti; o poučení musí být proveden písemný záznam.

§ 337

Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem

(1) Zaměstnanec doručuje písemnost určenou zaměstnavateli zpravidla
osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Na žádost zaměstnance je
zaměstnavatel povinen doručení písemnosti podle věty první písemně
potvrdit.

(2) Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, může zaměstnanec doručit
písemnost určenou zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby
elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel
pro tento účel zaměstnanci oznámil; písemnost určená zaměstnavateli
musí být podepsána elektronickým podpisem zaměstnance založeným na
kvalifikovaném systémovém certifikátu ^95 ^95 ^95 ^95 ^95).

(3) Doručení písemnosti určené zaměstnavateli je splněno, jakmile ji
zaměstnavatel převzal.

(4) Písemnost určená zaměstnavateli doručovaná prostřednictvím sítě
nebo služby elektronických komunikací je doručena dnem, kdy její
převzetí potvrdí zaměstnavatel zaměstnanci datovou zprávou podepsanou
svým elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ^95 ^95 ^95 ^95 ^95)
nebo označení elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném
systémovém certifikátu ^95 ^95 ^95 ^95 ^95).

(5) Doručení písemnosti určené zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo
služby elektronických komunikací je neúčinné, jestliže se písemnost
zaslaná na elektronickou adresu zaměstnavatele vrátila zaměstnanci jako
nedoručitelná nebo jestliže zaměstnavatel do 3 dnů od odeslání
písemnosti nepotvrdil zaměstnanci její přijetí datovou zprávou
podepsanou svým elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu ^95 ^95 ^95 ^95 ^95) nebo označení elektronickou značkou založenou na
kvalifikovaném systémovém certifikátu ^95 ^95 ^95 ^95 ^95).


Zákoník práce ›  ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ›  HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200574